• يادي از کودکي

    آمد بهار جان ها اي شاخ تر به رقص آ چون يوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ اي شاه... ادامه مطلب

  • بوي عيدي

    بهاري داري از وي بر خور امروز که هر فصلي نخواهد بود نوروز گلي کو ، را نبويد آدمي... ادامه مطلب